Choď na obsah Choď na menu
 


 

Stanovy občianskeho združenia

 

Klub vojenskej histórie Zobor

podľa zákona

č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov

 

 

Čl. I. Názov združenia

Klub vojenskej histórie Zobor

Oficiálna skratka: KVH Zobor

 

1. Sídlo združenia: 951 17 Cabaj – Čápor, Cabaj č. 776/2

 

2. Ciele združenia:

a) Dobrovoľné združovanie priaznivcov vojenskej histórie a faleristiky, záujemcov o vojenskú históriu a techniku ako i zberateľov uniforiem, výstrojných súčiastok a dobového vybavenia so zameraním najmä na vojenskú históriu Slovenska počas obdobia druhej svetovej vojny.

b) Renovácie a opravy historickej vojenskej techniky a motorových vozidiel bez funkčných zbraňových systémov s ich využitím na expozičné účely a s tým spojené usporiadavanie spomienkových akcií, prednášok, krátkodobých výstav a expozícií zrenovovanej vojenskej techniky.

c) Rekonštrukcie historických vojnových udalostí tzv. reenacting, podľa skutočného priebehu najmä pri príležitosti oslobodenia územia Slovenska a výročí skončenia druhej svetovej vojny v dobových uniformách ako samostatná jednotka alebo formou spolupráce s inými klubmi vojenskej histórie na Slovensku i v zahraničí, ako i účasť na pietnych aktoch vojenského charakteru.

3. Charakter združenia

a) Klub vojenskej histórie Zobor vyvíja svoju činnosť na demokratických princípoch a pri tejto svojej činnosti sa riadi zákonmi a platným právnymi predpismi Slovenskej republiky, ako i štátu v ktorom práve vykonává svoju činnost, pričom spolupracuje so štátnymi orgánmi, orgánmi územnej samosprávy, ozbrojenými silami, ozbrojenými zbormi a ozbrojenými bezpečnostnými zbormi ako i fyzickými a právnickými osobami.

 

b) Klub vojenskej histórie Zobor nie je politická strana ani politické hnutie, nie je založený na zárobkovú činnosť ani na zabezpečenie riadneho výkonu určitých povolaní. Nie je ani cirkvou či náboženskou spoločnosťou, neprejavuje sympatie k hnutiam, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej tažkej ujmy smerujú k potláčaniu základných práv a slobôd osôb, nepodporuje ani nepropaguje skupiny osôb, ktoré násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej tažkej ujmy smerujú k potlačeniu základných práv a slobôd. Klub vojenskej histórie Zobor nepodporuje, ani nepropaguje akúkoľvek rasovú, náboženskú, politickú či inú diskrimináciu, nespolupracuje a nesympatizuje s organizáciami, skupinami alebo osobami sympatizujúcimi, podporujúcimi alebo šíriacimi rasovú, náboženskú, politickú či inú diskrimináciu.

 

  

Čl. II. Členstvo v združení

  

1. Členom Klubu vojenskej histórie Zobor sa môže stať fyzická aj právnická osoba, ktorá souhlasí s podmienkami stanov, pričom u právnických osôb musí tieto podmienky spĺňať a so stanovami súhlasiť zodpovedný zástupca tejto spoločnosti. Do Klubu vojenskej histórie Zobor môže byť prijatý i čestný člen.

 

2. Člen Klubu vojenskej histórie Zobor musí spĺňať tieto predpoklady:

a) je osobou staršou ako 18 rokov

b) je osobou plne spôsobilou na právne úkony

c) je osobou bezúhonnou

d) zdravotný stav osoby musí zodpovedať náplni činnosti KVH Zobor

e) musí prejaviť záujem o členstvo v KVH Zobor

f) musí absolvovať skúšobnú dobu šesť mesiacov

g) riadné členstvo musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov najvyššieho orgánu KVH Zobor

h) nemusí byť len občanom Slovenskej republiky

 

3. Čestný člen Klubu vojenskej histórie Zobor musí spĺňať tieto predpoklady

a) musí byť navrhnutý riadnym členom KVH Zobor

b) svojou mimoriadnou činnosťou alebo súkromnou zbierkou či vlastnou vojenskou technikou  musí byť na prospech KVH Zobor

c) čestné členstvo musí byť schválené nadpolovičnou väčšinou hlasov najvyššieho orgánu KVH Zobor

 

4. Členstvo v KVH Zobor vzniká prijatím čakateľa, ktorý absolvoval skúšobnú dobu po súhlase nadpolovičnej väčšiny najvyššieho orgánu na základe písomnej žiadosti uchádzača o členstvo predloženej predsedníctvu.

 

5. Skúšobná doba plynie po dobu šiestich mesiacov od podania písomnej žiadosti. Ak sa počas tejto doby zistí, že čakateľ nespĺňa predpoklady podľa Čl. II bod 2. stanov KVH Zobor, alebo jeho zmyšlanie či konanie je v rozpore s charakterom združenia podľa Čl. I bod. 3 písm. b) stanov KVH Zobor, jeho žiadosť o členstvo bude zamietnutá. O zamietnutí žiadosti rozhodne najvyšší orgán hlasovaním.

 

5. Dokladom o členstve je platný členský preukaz. Jeho platnosť je podmienená zaplatením minimálneho povinného členského poplatku v stanovenej výške za každý kalendárny rok buď jednorázovo, alebo mesačne na účet KVH Zobor. Dokladom o čestnom členstve je preukaz čestného člena bez obmedzenia platnosti.

 

6. Výšku členského poplatku stanoví predsedníctvo KVH Zobor na každý rok individuálne podľa potrieb hospodárenia. Členský poplatok, nie je povinný platiť čestný člen. Každý člen však môže dobrovoľne vykonať aj mimoriadny príspevok určený výhradne na činnosť KVH Zobor v ľubovoľnej výške.

 

 

 

7. Práva členov

a) podieľať sa na činnosti KVH Zobor

b) voliť a byť volený do orgánov KVH Zobor, toto právo sa nevzťahuje na čestného člena, ktorý má iba poradný hlas

c) obracať sa na orgány KVH Zobor s námetmi a sťažnosťami a žiadať o stanovisko

d) byť informovaný o činnosti a o rozhodnutiach orgánov KVH Zobor

c) užívat výhody poskytované KVH Zobor svojim členom a v rámci činnosti združenia i jeho majetok

d) byť prítomny pri jednaní orgánov KVH Zobor týkajúcich se jeho osoby

 

 

8. Povinnosti členov

a) dodržiavať stanovy KVH Zobor a zákony Slovenskej republiky súvisiace s cieľmi združenia

b) pomáhať pri plnení cieľov združenia a aktívne sa podieľať na jeho práci

c) podľa svojho svedomia, rozsahu svojich možností a schopností pomáhať orgánom združenia

d) riadne a včas platiť členské poplatky, ako i iné príspevky, stanovené orgánmi KVH Zobor   a schválené na členskej schôdzi, členské poplatky a príspevky nevyčerpané počas  hospodárenia v kalendárnom roku sú počas trvania KVH Zobor nevratné a budú použité na jeho činnosť v nasledujúcom kalendárnom roku

e) ochraňovať a zveľaďovať majetok združenia.

f) zodpovedne vykonávať všetky úlohy a funkcie, do ktorých bol ustanovený

e) pri ukončení členstva vrátiť zverený a zapožičaný majetok KVH Zobor

f) chovať sa tak, aby nebolo poškodené dobré meno KVH Zobor

g) považovať informácie o interných záležitostiach za dôverné a zachovávať o nich mlčanlivosť s výnimkou prípadov stanovených orgánmi KVH Zobor

h) na verejných ukážkach nosiť uniformu s označením, ktorá zodpovedá jeho veku, zaradeniu v jednotke, programu akcie či zaradeniu k technike

i) absolvovať poradové cvičenia, adekvátne k možným akciám, ktorých sa klub zúčastní

j) aspoň raz za rok sa zúčastniť akcie organizovanej KVH Zobor, alebo akcie ktorej sa zúčastní KVH Zobor

 

9. Zánik členstva

a) vystúpením – členstvo zaniká dňom doručenia písomného oznámenia člena o vystúpení z KVH Zobor

b) úmrtím fyzickej osoby, resp. zánikom právnickej osoby

c) zánikom KVH Zobor

d) vylúčením z dôvodu nečinnosti člena po schválení nadpolovičnou väčšinou hlasov najvyššieho orgánu KVH Zobor

e) vylúčením, ak člen opätovne a napriek výstrahe porušuje členské povinnosti, poškodzuje dobré meno KVH Zobor, alebo z iných dôležitých dôvodov. O vylúčení rozhoduje výkonný  orgán určený v stanovách. Proti rozhodnutiu o vylúčení má právo podať člen odvolanie na najvyšší orgán združenia

f) nezaplatením alebo neplatením povinného členského poplatku v lehote určenej predsedníctvom

 

 

Čl. III. Orgány združenia

  

1. Najvyšší orgán - zasadnutie KVH Zobor zvolané podľa potreby minimálne však 1 x  ročne s účasťou najmenej 50 % členov, vzhľadom k vzdialenosti medzi členmi môžu   ďaľšie bežné členské schôdze prebiehať aj prostredníctvom internetu.

2. Výkonný orgán – predsedníctvo KVH Zobor (predseda, podpredseda a tajomník)

3. Štatutárne orgány – predseda a podpredseda KVH Zobor

4. Kontrolný orgán – výkonný orgán a dočasne zriadená revízna komisia KVH Zobor

 

a) Spôsob ustanovenia orgánov a ich právomoci

K bodu 1) Najvyšší orgán KVH Zobor je utvorený zo všetkých členov združenia

- rozhoduje o zániku KVH Zobor zlúčením s iným KVH alebo dobrovoľným

  rozpustením

- schvaľuje stanovy, ich zmeny a doplnky

- schvaľuje plán činnosti a výročnú správu

- schvaľuje rozpočet a správu o hospodárení

- volí a odvoláva členov výkonného orgánu; predsedu združenia a kontrolný orgán

- schvaľuje prijatie nových členov

 

K bodu 2) Výkonný orgán je za svoju činnosť zodpovedný najvyššiemu orgánu

- riadi činnosť KVH Zobor v období medzi zasadnutiami najvyššieho orgánu

- zvoláva a obsahovo pripravuje zasadnutia najvyššieho orgánu a pripravuje základné materiály na tieto zasadnutia.

 

K bodu 3) Štatutárnym orgánom KVH Zobor je predseda a popredseda, pričom každý z nich môže zastupovať KVH Zobor a konať v jeho mene samostatne. Iný člen predsedníctva tak môže konať len s  poverením predsedu

 

K bodu 4) Kontrolným orgánom je revízna komisia zriadená v prípade mimoriadnych udalostí alebo pri nezrovnalostiach pri hospodárení s majetkom KVH Zobor, ktorá

- za svoju činnosť zodpovedá najvyššiemu orgánu. Členstvo v kontrolnom orgáne je dočasné.

- inak kontroluje hospodárenie združenia, upozorňuje na nedostatky a navrhuje opatrenia na ich odstránenie výkonný orgán

- výkonný orgán kontroluje aj dodržiavanie stanov a vnútorných predpisov

 

b) Ustanovenia o funkciách KVH Zobor

- Predsedníctvo tvorí predseda, podpredseda a tajomník.  Predsedníctvo je uznášania schopné  ak sú prítomní všetci 3 členovia, okrem prípadov keď predseda poveril iného člena KVH Zobor zastupovaním niektorého člena predsedníctva. Predseda riadi činnosť KVH Zobor a v rámci tejto činnosti komunikuje s fyzickými a právnickými osobami a zastupuje záujmy združenia. Navrhuje zasadnutie najvyššieho orgánu, zasadnutie predsedníctva a bežné členské schôdze.

 

- Podpredseda zastupuje počas neprítomnosti predsedu v plnom rozsahu okrem prípadov, kedy si to predseda vyhradil. Zároveň vykonáva funkciu pokladníka, vedie bankový účet KVH Zobor a eviduje príjmy a výdavky.

 

- Tajomník vedie evidenciu členov združenia, písomné podklady zo zasadnutí najvyššieho orgánu, predsedníctva a členských schôdzí, vydáva členské preukazy, spravuje webstránku   KVH Zobor, ako i ďalšie potrebné evidencie a štatistiky.

 

- Funkčné obdobie predsedníctva KVH Zobor je 4 roky. 

 

Čl. IV. Zásady hospodárenia

 

1. Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu KVH Zobor vždy na obdobie jedného kalendárneho roku

2. Združenie hospodári s hnuteľným, nehnuteľným majetkom a finančnými prostriedkami

a) hnuteľný majetek tvoria najmä uniformy, výstroj, technika a ďalší hnuteľný majetok zaobstaraný členmi KVH Zobor po jeho založení a ako klubový označený a deklarovaný. Na zaobstaraní takého majetku sa členovia klubu podieľajú podľa možností.

b) nehnuteľným majetkom môže byť sídlo KVH Zobor, alebo iné nebytové priestory na parkovanie techniky, ak takéto nehnuteľnosti v budúcnosti združenie získa do vlastníctva

b) zdrojmi majetku a finančnými prostriedkami sú: pravidelné členské poplatky a dobrovoľné príspevky členov, dary od fyzických osôb, dotácie a granty od právnických osôb, dotácie zo štátneho rozpočtu podielové dane a úroky z vkladov na účte

c) výnosy z majetku a vlastnej činnosti môžu byť použité len na podporu cieľov združenia a zabezpečenie jeho riadneho chodu. V záujme vytvárania vlastných zdrojov môže združenie vykonávať v doplnkovom rozsahu vo vzťahu k záujmovej činnosti podnikateľskú činnosť, súvisiacu so zabezpečovaním cieľov a poslania klubu, a v súlade so všeobecne záväzným predpismi a stanovami.

 

Čl. V. Zánik združenia

 

1. O zániku KVH Zobor zlúčením s iným občianskym združením alebo dobrovoľným rozpustením rozhoduje spravidla najvyšší orgán, ktorý menuje likvidátora. Likvidátor najskôr vyrovná všetky záväzky a pohľadávky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia najvyššieho orgánu. Zánik združenia sa oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky. Pri likvidácii združenia sa primerane postupuje podľa ust. § 70 – 75 Obchodného zákonníka.

 

2. Zánik KVH Zobor môže nastať aj právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.

 

Čl. VI. Záverečné ustanovenie

 

     Záležitosti neupravené týmito stanovami sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi. Stanovy schválilo predsedníctvo KVH Zobor ako výkonný orgán, ktorý vykonáva aj ich výklad, dňa 1.6.2009. Na prvé funkčné obdobie sa ustanovia do funkcií predsedníctva členovia prípravného výboru. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom registrácie združenia na MV SR. 

 

Dokumenty:

1. Žiadosť o prijatie za člena KVH Zobor 

2. Návrh na čestné členstvo v KVH Zobor

 

     Žiadosti a návrhy neposielajte bez predchádzajúceho kontaktovania predsedníctva KVHZ. S každým záujemcom o členstvo sa musíme najprv stretnúť a porozprávať sa o jeho záujmoch a predstavách o pôsobení v našom združení.